นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๒. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน :
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลห้วยแถลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการท างานและการประสานงาน
ยุทธศาสตร์ที ๓ พัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน