EB864

 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค

ในข้อ EB 8 นี้ ได้บ้งคับให้หน่วยรับตรวจแนบหลักฐานด้งกล่าว ทั้งนี้ ระบบ MITAS ยังไม่คิดคะแนนในไตรมาสที่ 1 ระบบจะคิดคะแนนให้ในไตรมาสที่ 3

 

 EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
EB หลักฐานที่ต้องตรวจ แนบไฟล์ แนบ Link อธิบายชี้แจงเพิ่มเติม Comment ผู้ตรวจ
EB8 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB8 2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
EB8 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
EB8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ – รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 2563)